Vedtægter

Vedtægter (Bestemmelser) for Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag (Samvirket)

 

1. Samvirkets dannelse

Samvirket er dannet i 1983 som en frivillig interesseorganisation af de Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag.

 

2. Samvirkets formål

Samvirket blev dannet med det overordnede formål at medvirke til at sikre den Nordsjællandske kyst fra Helsingør til Hundested – og dermed varetage samfundets og medlemmernes interesser - bedst muligt mod oversvømmelser og nedbrydning som følge af havets påvirkning.

 

Samvirkets formål tilstræbes  opnået ved at være talerør for medlemslagene i relation til samarbejdet med Stat, Kommuner, Kystdirektoratet og øvrige interessenter med fokus på at sikre  værdierne langs kysten fra Hundested til Helsingør, hvor der nu eller senere er risiko for et tab, som følge af havets påvirkning. I relation til foranstående bør der tages størst muligt hensyn til natur og miljø. 

 

I overensstemmelse med vedtagelserne på Samvirkets årsmøder har Samvirkets forretningsudvalg(FU) mandat, til på medlemmernes vegne formidle holdninger og interesser over for de nævnte instanser.

 

Aftaler, der medfører et økonomisk krav mod det enkelte lag, vil altid kræve, at det eller de pågældende lag accepterer kravet, inden den konkrete aktivitet sættes i værk.

 

Et yderligere formål er, at Samvirket skal bidrage til videns- og erfaringsudveksling mellem de tilsluttede medlemmer og mellem medlemmerne og de private og offentlige instanser, som kan og vil bidrage til opfyldelsen af Samvirkets formål. Herunder har Samvirket initiativpligt i relation til  afholdelse af konferencer o.lign. med deltagelse af specialister og myndighedspersoner.

 

3. Samvirkets medlemmer

Medlemmer af Samvirket kan være alle sammenslutninger, der som deres formål har varetagelse af aktiviteter, hvis formål er helt eller delvist sammenfaldende med Samvirkets formål.  Kriteriet for medlemsskab er, at den pågældende sammenslutning har udtrykt vilje til at bidrage til Samvirkets formål ved betaling af det årlige kontingent.

 

Hvert medlem er pligtig at meddele Samvirket navnet på kontaktperson, postadresse på samme, e-mail adresse samt ændringer i disse informationer, når de måtte opstå.


Medlemmerne opfordres og inspireres til at udveksle erfaringer, der understøtter Samvirkets formål, samt til at bidrage med relevant lokal viden og projektaktiviteter.

 

 

4. Samvirkets administration

Samvirkets  aktiviteter styres af årsmødet og af forrretningsudvalget, som varetager de daglige aktiviteter og udadtil repræsenterer Samvirket. Årsmødet vælger forretningsudvalget, der består af mindst tre og højest 5 medlemmer. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med valg af formand og fastlægger selv sin forretningsorden. Forretningsudvalget kan indkalde til møde i Samvirket, når det skønnes hensigtsmæssigt, eller hvis det ønskes af mindst tre medlemmer. Forretningsudvalget skal dog foranledige, at der afholdes årsmøde en gang hvert år. I 2013 vælges to medlemmer for 1 år samt 2-3 medlemmer for en 2-års periode for at sikre kontinuiteten.  

 

5. Årsmødet

Forretningsudvalget indkalder med minimum 3 ugers varsel til det årlige årsmøde, der tilstræbes afholdt den sidste lørdag i august måned. Indkaldelse til årsmødet sker ved e-mail. Afgørende for stemmeretten på årsmødet er, at det pågældende medlem inden årsmødet har indbetalt det årlige bidrag til Samvirket. Hvert medlem har én stemme uanset den pågældende sammenslutnings størrelse.

 

Emner til behandling på årsmødet skal være indgivet til Samvirkets formand senest 1. august før årsmødet

 

Dagsordenen for årsmødet skal som minimum omfatte:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forretningsudvalgets beretning
  3. Regnskab og fastsættelse af bidrag
  4. Valg til forretningsudvalget
  5. Indkomne emner.
  6. Eventuelt

 

6. Regnskab og opkrævning af bidrag

Samvirkets regnskabsår er kalenderåret. Forretningsudvalget udarbejder før hvert årsmøde et regnskab for det forløbne kalenderår og udsender det til samtlige medlemmer med indkaldelsen til årsmødet.

 

Det er medlemmerne, som på årsmødet fastlægger det følgende års bidrag, men det er alene sigtet, at Samvirkets bidrag skal have en størrelse, der dækker de løbende udgifter og ikke at opbygge nogen egenkapital ud over, hvad der måtte svare til et års normale udgifter.

 

Forretningsudvalget er ansvarlig for at opretholde en bankkonto, som medlemmerne kan indbetale deres bidrag på via netbank.

 

7. Hæftelse

Det enkelte medlem hæfter alene for det på årsmødet vedtagne bidrag og dermed ikke solidarisk for nogen udgifter, som Samvirket måtte påtage sig.

 

8. Ændring af nærværende bestemmelser samt ophævelse af Samvirket

Beslutning om ændring af nærværende bestemmelser samt om ophævelse af Samvirket kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer på et årsmøde stemmer for dette.

 

9. Vedtagelse

Nærværende bestemmelser er vedtaget på årsmødet 2014 afholdt den 30. august 2014.


Forretningsudvalgets underskrifter:                         

Niels Viebjerg                         Frits Thaulow                      Lars Pedersen                  

 

 


Birgit Lund                 Inge-Lise Knuthsen        


    Bestemmelserne kan downloades som PDF her.